تصاویر

آمار بازدید سایت

بازدید امروز :18
بازدید ديروز :228
بازدید ماه :5412
کل بازدیدها :407066

تذکر به وزیر محترم راه درخصوص احداث فرودگاه گردشگری مریوان 14/11/88
20 اسفند 1388
 مخاطب : وزیر محترم راه وترابری  
خلاصه : اجرای مصوبه هیات محترم دولت درسفردوم به کردستان مبنی برمطالعه واحداث فرودگاه گردشگری مریوان  
شرح موضوع : شهرستان مریوان ودریاچه زریبار درسفراول رئیس جمهوروهیات دولت به عنوان قطب گردشگری ودرسفردوم هم احداث فرودگاه گردشگری مریوان تصویب شده باتوجه به اهمیت گردشگری وسافرپذیربودن مریوان ومرزرسمی باشماق وخصوصاً صادرکنندگان کالا وموقعیت جغرافیایی وسیاسی واقتصادی مریوان مطالعه واحداث فرودگاه گردشگری ضروری است  .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 58647/12/د-14/11/88 
تذکر به وزیر علوم درخصوص ایجاد شعبه بین المللی دانشگاه کردستان درمریوان 14/11/88
20 اسفند 1388
مخاطب : وزیر محترم علوم وتحقیقات وفناوری
خلاصه : توجه به مصوبه سفردوم هیات محترم دولت واجرای به موقع احداث شعبه بین المللی دانشگاه کردستان درشهرستان مریوان
شرح موضوع : ایجاد شعبه بین المللی دانشگاه کردستان درمریوان باتوجه به موقعیت جغرافیایی آن درسفردوم هیات محترم دولت تصویب واینجانب تاکنون پیگیری زیادی نموده ام متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته وحتی دربودجه سال 89 به این مهم توجه نشده است .
 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 58065/12/د-14/11/88
تذکر به وزیر محترم اقتصاد درخصوص ایجادزیرساختهای مرزرسمی باشماق مریوان 14/11/88
20 اسفند 1388
 مخاطب : وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی    
  
خلاصه : اجرای مصوبات سفرهیات محترم دولت مبنی برایجادزیرساختها مرزرسمی باشماق وفراهم نمودن زمینه مبادله کالا
شرح موضوع : مرزرسمی باشماق که رداوایل سال 1387 به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب مجلس ریده است وطی دوسفردولت نهم به کردستان مصوباتی درراستای حل مشکلات مرز وتوسعه زیرساختها درگمرگ مرزی باشماق تصویب شده که متاسفانه تاکنون اقدامی چشمگیرصورت نگرفته است .ودراین زمینه چندین مرحلیه به ریزموارد زیرساختی معرفی وپیگیری ولی اقدامات وپیشرفت فیزیکی قابل قبول ورضایت بخش نیست
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 58646/12/د-14/11/88 
تذکر به رئیس جمهورمحترم درخصوص تخصیص بودجه جهت دریاچه زریبارمریوان 14/11/88
20 اسفند 1388
مخاطب : رئیس جمهور محترم    
 
خلاصه : تخصیص بودجه جهت مدیریت وحفاظت ازدریاچه زریبارمریوان به عنوان سرمایه ملی درجلوگیری ازتخریب ان  
شرح موضوع : باتوجه به مصوبات سفراول ودوم هیات محترم دولت نهم وتاکید مقام معظم رهبری مبنی براهمیت دریاچه آب شیرین زریبار درسفربه استان کردستان : ضروری است سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان میرث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری واستانداری کردستان درتخصیص ردیف مستقل اعتباری سالانه ومستمر اقدام تا براساس نتایج گزارش طرحهای مطالعاتی وتحقیقاتی اقداماتی موثردرراستای حفاظت لایه روبی وجلوگیری ازتوسعه نیزارها وکاهش آلاینده ها وصیدهای غیر مجاز اجراشود  .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 58645/12/د-14/11/88
تذکر به وزیر محترم رفاه درخصوص تسریع درراه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی مریوان 14/11/88
20 اسفند 1388
مخاطب : وزیر محترم رفاه وتامین اجتماعی   
 
خلاصه : تسریع درراه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی مریوان باتوجه به تعداد بیمه گذاران شهرستانهای مریوان وسروآباد
شرح موضوع : سال گذشته براساس مصوبه سازمان تامین اجتماعی کشور احداث وفعال نمودن درمانگاه تامین اجتماعی درشهرستان مریوان ازطریق رسانه وهفته نامه های محلی وصداوسیمااعلام متاسفانه تاکنون سازمان تامین اجتماعی چنین درمانگاهی که برای دوشهرستان مریوان وسروآباد بایستی سرویس دهی نماید رافعال ننموده است ؟ برای خرید زمین وبرگزاری مناقصه واحداث درمانگاه مذکور عملاً دوسال زمان می طلبد لذافعال نمودن ان درمحلی اسیجاری باتوجه به نیازمبرم ضروری است  . خواهشمنداست اقدام عاجل مبذول گردد قبلاً مکاتبه زیادی شده اماجواب قانع کننده ای دریافت ننموده ام .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 58649/12/د-14/11/88
سوال ازوزیر کشور درخصوص نپرداختن 000/000/000/23 ریال عوارض مجتمع تجاری 27/10/88
12 بهمن 1388
    اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی ازوزیر محترم کشور جناب آقای مهندس محمد نجار  درخصوص علت عدم پرداخت به موقع مبلغ 000/000/000/23  ریال عوارض مجتمع تجاری مریوان    سوال نمودند .
مخاطب : وزیر محترم کشور جناب آقای مهندس محمد نجار   
خلاصه :  علت عدم پرداخت به موقع مبلغ 000/000/000/23  ریال عوارض مجتمع تجاری مریوان.  
شرح سوال : کارگران شهرداری مریوان مدت 5 ماه است موفق به دریافت حقوق ومزایای ماهیانه خودنشده اند برااساس قوانین شهرداری قبل ازهرگونه ساخت وسازبایستی فردمتقاضی پروانه صادروعوارض وحقوقات متعلقه راپرداخت نماید متاسفانه باگذشت 3سال وپیشرفت فیریکی 85درصد بزرگترین مجتمع تجاری درمریوان هنوز عوارض آن (23000000000ریال ) پرداخت نشده وفاقد پروانه است هرچندشهرداروقت تلاش درتوقف پروژه نموده متاسفانه بادخالت استاندار نه تنهاتوقف نشده بلکه منجربه استعفای شهرداروقت وجابه جای ایشان شد این امرباعث سوء استفاده دیگران وتوسعه ساخت وسازبدون پروانه درسکونتگاههای غیرمجازشده وتضیع حقوق شهرداری راباعث شده است  .
ارجاع به کمیسیون : شوراهاوامورداخلی
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 54608/55-27/10/888 
تذکر به وزیر آموزش وپرورش درخصوص تسریع درپرونده معلمین اخراجی 19/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم آموزش وپرورش  درخصوص تسریع دررسیدگی درپرونده معلمین اخراجی آموزش وپرورش استان کردستان باعنایت به توصیه مقام معظم رهبری    تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم آموزش وپرورش 
خلاصه : تسریع دررسیدگی درپرونده معلمین اخراجی آموزش وپرورش استان کردستان باعنایت به توصیه مقام معظم رهبری
شرح موضوع : حدود دوهزارنفر ازمعلمین شاغل درآموزش وپرورش استان کردستان دراوایل انقلاب به دلایل غیرمنطقی وغیرقانونی ازکاربرکنار وعلی رغم پیگیریهای مکرر تاکنون تعیین تکلیف نشده اند درسفرمقام معظم رهبری باطرح شکایت دسته جمعی ایشان دستورببه رسیدگی وتعیین تکلیف واحقاق حق آنان راصادرنمود اماباگذشت 8 ماه فقط یک ییک جلسه باحضوراقای دکترمحسن پور انجام وتاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است   
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 53357/12/د-19/10/88 
تذکر به وزرای کشورواطلاعات درخصوص تسریع درپرونده ترورهای مریوان 19/10/88
12 بهمن 1388
 اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزرای محترم کشورواطلاعات   درخصوص تسریع درتعیین تکلیف پرونده متهمین دسگیرشده مربوط به ترورهای شهرستان مریوان واطلاع رسانی به مردم   تذکردادند .
مخاطب : وزرای محترم کشورواطلاعات  
خلاصه : تسریع درتعیین تکلیف پرونده متهمین دسگیرشده مربوط به ترورهای شهرستان مریوان واطلاع رسانی به مردم 
شرح موضوع : ضمن تشکرازتلاشهای بیدریغ ماموران سیاسی وامنیتی که صادقانه درشناسایی بیش از40نفر متهمین ترورهای زنجیره ای طی سنوات گذشته درشهرستان مریوان رخ داده بود تلاش مضاعف داشته اند به منظورجلب اعتماد بیش ازپیش مردم ورعایت قانون وعدالت سریعاً افراد متهم ومیزان جرم آنان درمراجع قضایی مشخص وبه مردم کردستان وبه خصوص شهرستان مریوان اطلاع رسانی شود تاازتکرارچنین جرایمی وسوءاستفاده عده ای ازموقعیت شغلی خودجلوگیری شود .  
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 53360/12/د-19/10/88
تذکر به وزیر ارشاداسلامی درخصوص توقیف روزنامه اندیشه نو 19/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی   درخصوص توقیف غیرموجه روزنامه اندیشه نو  تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی  
خلاصه : توقیف غیرموجه روزنامه اندیشه نو
شرح موضوع : متاسفانه علی رغم تذکرات مکرر وسئوال ازجناب وزیر همچنان رویه غیرموجه توقیف مطبوعات ازسوی هیات نظارت برمطبوعات ادامه دارد وهیچ توجیه قانونی نیز مبنی براینکه چرااجازه داده نمی شود قبل ازتوقیف پرونده به دادگاه ارسال شود ارائه نمی شود رویه کنونی قطعاً باروح حاکم براصول قانون اساسی وحقوق ملت تناقص جدی دارد . 
 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 52679/12/د-19/10/88  
تذکر به وزیر فرهنگ وارشاد درخصوص برخورد باعوامل توهین به اهل سنت 13/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی   درخصوص لزوم برخورد بارسانه هاوعوامل توهین به جامعه اهل سنت درروزنامه وطن امروز  تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی  
خلاصه : لزوم برخورد بارسانه هاوعوامل توهین به جامعه اهل سنت درروزنامه وطن امروز چهارشنبه 25 آذر88   
 
شرح موضوع : متاسفانه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری دررابطه باحفظ وحدت درجامعه اهل سنت وتشیع باردیگرشاهدتوهین تعدادی افرادناآگاه درروزنامه های کیرالانتشار کشوربه جامعه اهل سنت بودیم وروزنامه وطن امروز درروز چهرشنبه 25 آذر درصفحه 10باچاپ مطالب توهین آمیز به خلفای راشدین وعشره مبشره وام المومنین توهین نموده که انتظاربرخورد قاطع باعوامل روزنامه فوق الذکر واعلام نتیجه به نمایندگان اهل سنت داشته درغیراینصورت عواقب عدم برخورد وتکراهمچون مطالبی راباید خودوزیرارشادجوابگوبوده وازطریق ابزارهای قانونی پیگیریهای بعدی صورت خواهدگرفت .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 53361/12/د-26/10/88 
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 بعد > آخر >>

نتایج 11 - 20 از 58