تصاویر

آمار بازدید سایت

بازدید امروز :1
بازدید ديروز :228
بازدید ماه :5395
کل بازدیدها :407049

تذکر به وزیر فرهنگ وارشاد درخصوص برخورد باعوامل توهین به اهل سنت 26/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی   درخصوص لزوم برخورد بارسانه هاوعوامل توهین به جامعه اهل سنت  تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی  
خلاصه : لزوم برخورد بارسانه هاوعوامل توهین به جامعه اهل سنت 1389   
 
شرح موضوع : متاسفانه بعدازتصدی مسئولیت دکترحسینی به عنوان وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی حملات افرادناآگاه به جامعه اهل سنت وخلفای راشدین دررسانه ها تشدید پیدا کرده وعلی رغم تذکرات مکرر نمایندگان اهل سنت مجلس هنوزاقدامی عملی توسط وزیر محترم صورت نگرفته است واخیراً درروزنامه ابتکار صفحه 9 روزچهارشنبه 16 دی 88 وصفحات اول ودوم وسی ودو وسی وسه شماره بیست ویکم هفته نامه مثلث متاسفانه ناجوانمردانه به خلفای راشدین واصحاب کرام (طلحه وزبیر ) توهین گردیده است که درصورت عدم برخورد وتکراروعدم اقدام قانونی برای جلوگیری ازانتشارمقاله ها ونوشته های عوامل تفرقه زاناآگاه مراتب ازطریق طرح سوال نطق واعلام عمومی ازتریبون مجلس وخطیه های نمازجمعه به اطلاع عموم مردم رسانده خواهدشد    .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 54552/12/د-26/10/88 
تذکر به وزیر محترم کار درخصوص فعال نمودن کارگروه اشتغال درکردستان 8/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم کارواموراجتماعی  درخصوص فعال نمودن کارگروه تخصصی اشتغال براساس بند 28 یازدهمین جلسه شورایعالی اشتغال دراستان کردستان  تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم کارواموراجتماعی 
خلاصه : فعال نمودن کارگروه تخصصی اشتغال براساس بند 28 یازدهمین جلسه شورایعالی اشتغال دراستان کردستان    
شرح موضوع : درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری درسفربه استان کردستان مبنی براشتغال وسرمایه گذاری اولویت کردستان است .طبق بند 28 یازدهمین جلسه شورایعالی اشتغال بایستی کارگروه تخصصی باعضویت معاونین وزراء ذیربط تشکیل وامکات توسعه وسرمایه گذاری درکردستان درقالب طرح مشخص گردد .  
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 52668/12/د-19/10/88
تذکر به وزیر صنایع و درخصوص علت عدم اطلاع رسانی به نمایندگان استان 28/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم صنایع ومعادن   درخصوص علت عدم اطلاع رسانی به مجمع نمایندگان استان ازسفر معاونین آن وزارتخانه به کردستان   تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم صنایع ومعادن  
خلاصه : علت عدم اطلاع رسانی به مجمع نمایندگان استان ازسفر معاونین آن وزارتخانه به کردستان  
شرح موضوع : درسفر معاونین وزارتخانه به استان کردستان متاسفانه هیچ گونه اطلاعی به نمایندگان داده نشده است وتمرکزاین معاونین صرفاً درمرکزاستان وعدم توجه به مشکلات صنعتی ومعدنی سایرنقاط باعث تاسف می باشد لذاازوزارتخانه محترم تقاضا می نمایم دراسرع وقت جهت بازدید ازمشکلات سایرنقاط اعلام آمادگی نماید .   
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 55003/12/د-28/10/88 
تذکر به وزیر راه وترابری درخصوص عدم حضورمعاونین درشهرستانها 26/10/88
12 بهمن 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم راه وترابری درخصوص عدم حضورمعاونین آن وزارتخانه درشهرستانهای استان درسفراخیربه سنندج   تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم راه وترابری
خلاصه : عدم حضورمعاونین آن وزارتخانه درشهرستانهای استان درسفراخیربه سنندج   شرح موضوع : حضرتعالی مستحضرید مشکلات ساختاری راه درشهرستانها ی استان کردستان بیشترازمرکزاستان است چرامعاونین اکثراً درمراجعاتشان به استان اکثراً درسنندج می مانند وازسفر عزیمت به شهرستانهاخودراری می نمایند این خلاف عدالت وشعارهای دولت است . .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 54526/12/د-19/10/88
تذکر به وزیر بهداشت درخصوص جلوگیری ازواردات تجهیزات پزشکی جعلی 19/10/88
12 بهمن 1388

 

اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم بهداشت ودرمان درخصوص جلوگیری ازواردات تجهیزات پزشکی ازحین کد بابرچسب جعلی باقیمت گران درکشور   تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم بهداشت ودرمان
خلاصه : جلوگیری ازواردات تجهیزات پزشکی ازحین کد بابرچسب جعلی باقیمت گران درکشور
شرح موضوع : طبق گزارشات شرکت تولیدی ارتوپدی داخل ایران که درایجاد اشتغال استقلال تولید وافزایش ارزش افزوده موثر وباکیفیت بهتر تجهیزات پزشکی غیرنظامی راتولیدمی کنند متاسفانه باهماهنگی وزارت بهداشت شخصی به نام آقای متولیان تجهیزات پزشکی بابرچسب ومدرک جعلی باقیمت نازل وارد وباقیمت گران بین مردم توزیع که تولید داخلی واشتغال رادراین زمینه تحت الشعاع قرارداده وموجب خروج ارزازکشور شده است .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 53358/12/د-19/10/88
تذکر به رئیس جمهور محترم درخصوص تاخیر در برنامه توسعه 5 ساله پنجم 17/9/88
26 آذر 1388
 اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  درمجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم  درخصوص ارسال به موقع وهمزمان برنامه پنج ساله پنجم قبل یاهمزمان بالایحه بودجه سال 1389   تذکردادند .
مخاطب : رئیس جمهور محترم 
خلاصه : ارسال به موقع وهمزمان برنامه پنج ساله پنجم قبل یاهمزمان بالایحه بودجه سال 1389  شرح موضوع : باتوجه به اهمیت وارتباط لایحه بودجه سال 1389 بابرنامه 5 ساله پنجم که سال اول آن بالایحه بودجه سال آتی مرتبط است جهت بررسی دقیق وکارشناسی موادوبندهای برنامه پنج ساله پنجم ولحاظنمودن نکات ضروری ازبعداقتصادی اجتماعی وفرهنگی درلایحه بودجه سال 1389 بعه عنوان سال اول برنامه لازم است برنامه 5 ساله پنجم قبل یاهمزمان بالایحه بودجه 89 تقدیم مجلس گردد   .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 46655/12/د-17/9/88 
تذکر به رئیس جمهور محترم درخصوص پرداخت فوق العاده مناطق محروم 27/8/88
26 آذر 1388
  اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  جلال محمودزاده نماینده مهاباد  درمجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم  درخصوص تجدیدنظردرتصویبنامه  شماره 76294/ ت 36095 ه مورخ 10/4/88 هیات وزیران مبنی برپرداخت فوق العاده مناطق محروم دربخشهاوشهرهای محروم موضوع بندیک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری    تذکردادند .
مخاطب : رئیس جمهور محترم 
خلاصه : تجدیدنظردرتصویبنامه  شماره 76294/ ت 36095 ه مورخ 10/4/88 هیات وزیران مبنی برپرداخت فوق العاده مناطق محروم دربخشهاوشهرهای محروم موضوع بندیک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری   
شرح موضوع : باتوجه به تذکرجمعی ازنمایندگان که طی نامه شماره 34106/ 12/د مورخ 18/7/88 ارسال شده بود وپاسخ آن طی شماره 175273-9/9/88 داده شده بود اولاً فهرست پیوست ولیست دهستانهای برخوردار مورداشاره درنامه 68973/1603-3/9/88 همراه نبود . ثانیاً خیلی ازبخشهاوشهرهای مناطق محروم وکم برخوردارمستحق برخورداری کارمندان آن ازحق فوق العاده مناطق محروم وجودداشته که ازلیست حذف شده اند . لذاتجدیدنظر درلیست مناطق محروم وکم برخوردار وکمترتوسعه یافته به منظورحمایت ازکارمندان شاغل دراین مناطق ضروری است  . تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 51103/12/د-27/8/88 
تذکر به رئیس جمهور محترم درخصوص محروم کردن گمرکات ازترخیص لوازم خانگی 27/8/88
26 آذر 1388
  اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  و فخرالدین حیدری نماینده سقزوبانه درمجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم  درخصوص دستور  به لغوبخشنامه شماره 165630 ص مورخ 13/12/87 مبنی برمحروم کردن گمرکات مریوان وبانه جهت ترخیص لوازم خانگی بزرگ   تذکردادند .
مخاطب : رئیس جمهور محترم 
خلاصه : دستور  به لغوبخشنامه شماره 165630 ص مورخ 13 /12/87 مبنی برمحروم کردن گمرکات مریوان وبانه جهت ترخیص لوازم خانگی بزرگ  
شرح موضوع : بااستنادبه بخشنامه فوق الذکر ستادمرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارزگمرک باشماق درمنطقه ویژه اقتصادی ومرزرسمی مریوان وگمرک بانه ازترخیص لوازم خانگی بزرگ (یخچال فریزیر لباسشویی ظرفشویی کولرگازی تلویزیون ) محروم وبه گمرکاتی ازقبیل سلفچگان ارومیه اصفهان و.. تفویض اختیارنموده اند باتوجه به محروم بودن منطقه مریوان وبانه ونبودمنبع درآمد ومنابع تولیداشتغالزا ونزدیک بودن به عراق واقتصادی بودن وپایین بودن هزینه لغوبخشنامه فوق الذکرضروری است .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 51103/12/د-27/8/88
تذکر به وزیرمحترم ارتباطات درخصوص قطع ارتباطات سیارروستائیان 30/8/88
26 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  وامین شعبانی نماینده سنندج دیواندره وکامیاران و فخرالدین حیدری نماینده سقزوبانه درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم ارتباطات وفناوری اطلاعات  درخصوص اخراج کارگران درسطح استان کردسنتان وعلت عدم توجه به قطع ارتباطات سیارروستائیان زحمتکش کردستان بعداز4ماه    تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم ارتباطات وفناوری اطلاعات 
خلاصه : اخراج کارگران درسطح استان کردسنتان وعلت عدم توجه به قطع ارتباطات سیارروستائیان زحمتکش کردستان بعداز4ماه
شرح موضوع : چراتعدیل نیروی کارگری فقط دراستان کردستان انجام شده آن هم درست بعدازسفرمقام معظم رهبری به کردستان وتاکیدایشان برااشتغالزایی چرابعداز4 ماه وزارت ارتباطات هیچ اقدامی درخصوص رفع نقص موبایلهای دراستان کردستان نمی شود ؟ چندبارتذکروپی گیری شود ؟  .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 43512/12/د-30/8/88
تذکر به وزیرمحترم کشور درخصوص پروازهوایی تهران اربیل سنندج 30/8/88
26 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  وامین شعبانی نماینده سنندج دیواندره وکامیاران و فخرالدین حیدری نماینده سقزوبانه درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم کشور درخصوص عدم اجرایی مصوبات سفراول ودوم هیئت محترم دولت درموردمرزهوایی وپروازبین سلیمانیه اربیل کرکوک به سنندج   تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم کشور
خلاصه : عدم اجرایی مصوبات سفراول ودوم هیئت محترم دولت درموردمرزهوایی وپروازبین سلیمانیه اربیل کرکوک به سنندج  
شرح موضوع : باتنوجه به مصوبات سفراول ودوم هیئت محترم دولت درموردمرزهوایی وپروازبین سلیمانیه اربیل وکرکوک به سنندج که مدت 2 سال ازتصویب مصوبه می گذرد هیچ اقدامی صورت نگرفته انتظاراین بودکه وزیرمحترم کشور دستوربه اداره کل مرزی درتسریع کاررامی دادند  .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 43503/12/د-30/8/88
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 بعد > آخر >>

نتایج 21 - 30 از 58