تصاویر

آمار بازدید سایت

بازدید امروز :1
بازدید ديروز :228
بازدید ماه :5395
کل بازدیدها :407049

تذکر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری ازخرید بذراصلاح نشده29/7/88
02 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  وامین شعبانی نماینده سنندج دیواندره وکامیاران  درمجلس شورای اسلامی به وزیر محترم جهادکشاورزی   درخصوص جلوگیری ازخرید بذراصلاح نشده وغیراستاندارد دربرخورد قانونی با متخلفان    تذکردادند .
مخاطب : وزیر محترم جهادکشاورزی  
خلاصه : جلوگیری ازخرید بذراصلاح نشده وغیراستاندارد دربرخورد قانونی با متخلفان   
شرح موضوع : باسیاست های غلطدرجهادکشاورزی کردستان شاهدخریدونگهداری واحتمالاً ازدست رفتن توه نامیه بیش از1280 تن بذربوجاری طی سالهای 85 تا87 درشرکت خدمات حمایتی باهزینه دولت هستیم . پرداخت یارانه 37 میلیون تومان درسال جارذی به بذرگندم بدون کیفیت ودرجه بندی وعدم فراوی به شرککت کانی اسکان بدون رعایت ضوابط قانونی بوده چون 412 تن گندم معمولی وسیلویی ازکشاوذرزان به قیمت 190 تا240 تومان توسط آن شرکت خریداری وبه قیمت 380 تومان به عنوان بذر اصلاح شده به دولت تحمیل شده است لذابرخورد قانونی بامتخلفان ضروری است .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 26735/12/د -29/7/88   
تذکر به وزیرمحترم صنایع ومعادن درخصوص جلوگیری ازصادرات سیمان 29/7/88
02 آذر 1388

 

اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  وامین شعبانی نماینده سنندج دیواندره وکامیاران  درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم صنایع ومعادن  درخصوص جلوگیری ازصادرات سیمان کارخانه بیجاروتامین سیمان موردنیازمردم درداخل استان کردستان وجلوگیری ازگران شدن    تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم صنایع ومعادن 
خلاصه : جلوگیری ازصادرات سیمان کارخانه بیجاروتامین سیمان موردنیازمردم درداخل استان کردستان وجلوگیری ازگران شدن
شرح موضوع : کارخانه سیمان بیجارکردستان با3800 تن ظرفیت تولیدروزانه حدود 2000 تن آنرابه عراق صادرکه موجب کمبودشدید سیمان درداخل استان کردستان وگران شدن آن ورکوددرپیشرفت پروژه های عمرانی واحداث مسکن شده است لذاجلوگیری ازصادرات تااشباع وتامین نیازاستان ضروری است ومازاد برنیازداخل باید به خارج صادرشود .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 36736/12/د -29/7/88   
تذکر به وزیرمحترم فرهنگ درخصوص تسریع درصدورمجوزشرکت زیارتی سروآباد 3/8/88
02 آذر 1388
 اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی درخصوص تسریع درصدورمجوزمتقاضی شرکت زیارتی وسیاحتی شهرستان سروآباد توسط سازمان حج وزیارات واماکن متبرکه   تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی
خلاصه : تسریع درصدورمجوزمتقاضی شرکت زیارتی وسیاحتی شهرستان سروآباد توسط سازمان حج وزیارات واماکن متبرکه
شرح موضوع : اخیراًازطریق سازمان اوقاف وامورخیریه کردستان افرادغیرواجدالشرایط برای صدورمجوزشرکت زیارتی مریوان معرفی شده که فاقدمدرک تحصیلی وشرایط لازم رادارا نمی باشند اماافراددیگرباداشتن مدرک لیسانس مرتبط و6 بارعزیمت به حج طی دوبارتوسط دفتراینجانب معرفی امابی پاسخ مانده است ؟
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 37639/12/د-3/8/88 
تذکر به وزیرمحترم کشور درخصوص سرقت قرآن روستای کانی مشکان کردستان 3/8/88
02 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد  وامین شعبانی نماینده سنندج دیواندره وکامیاران  درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم کشور درخصوص تسریع ورسیدگی به شناسایی علت وعوامل سرقت قرآن نفیس روستای کانی مشکان کردستان وقتل خادم مسجددرحوزه شهرستان سنندج   تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم کشور
خلاصه : تسریع ورسیدگی به شناسایی علت وعوامل سرقت قرآن نفیس روستای کانی مشکان کردستان وقتل خادم مسجددرحوزه شهرستان سنندج  
شرح موضوع : باتوجه به اینکه قدمت قرآن مسجدکانی مشکان حدود 800 سال می باشد درساعت 2 بامداد نصف شب باحمله به مسجد وبه قتل رساندن خادم مسجد قرآن رابه سرقت برده اند وباعث ناامنی دربین مردم شده است .انتظارمابه عنوان نمایندگان ملت ازمسئولین استان ونیروی انتظامی این است که نسبت به شناسایی عوامل وبازگرداندن قرآن به روستا اقدام عاجل صورت گیرد .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 39622/12/د-13/8/88 
تذکر به وزیرمحترم علوم درخصوص برخورد قانونی بامسئولین خوابگاه دانشجویان 3/8/88
02 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم علوم وتحقیقات وفناوری      درخصوص برخورد قانونی بامسئولین خوابگاه دانشجویان دانشگاههایی که بادانشجویان رفتار خارج ازشئون دانشجویی دارند  تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم علوم وتحقیقات وفناوری    
 
 خلاصه : برخورد قانونی بامسئولین خوابگاه دانشجویان دانشگاههایی که بادانشجویان رفتار خارج ازشئون دانشجویی دارند
شرح موضوع
: دانشجویان بعضی دانشگاهها بامراجعه حضوری به دفاترنمایندگان ازبرخورد مسئولین خوابگاه شاکی واظهارمی دارند هرشب به عده ای تذکرشفاهی وبعضاً کتبی اعلام که ازخوابگاه اخراج خواهید شد این اقدام غیراسلامی وغیرقانونی موجب ناامنی درمحیط خوابگاه وعدم آرامش فکری وروحی دانشجویان شده است .لذالازم است به مسئولین خوابگاه تذکرلازم داده شود .
 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 37638/12/د-3/8/88 
تذکر به وزیرمحترم فرهنگ درخصوص برخورد قانونی بامدیر روزنامه ایران 3/8/88
02 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد و12 نفرنماینده اهل سنت درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی      درخصوص برخورد قانونی بامدیرمسئول روزنامه ایران به منظورجلوگیری ازنشراکاذیب وتفرقه بین اهل سنت وتشیع تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی    
 
 خلاصه : برخورد قانونی بامدیرمسئول روزنامه ایران به منظورجلوگیری ازنشراکاذیب وتفرقه بین اهل سنت وتشیع
شرح موضوع : اخیراً روزنامه ایران به شماره 4326-11/7/88   مطالب غیرواقعی رابرخلاف منویات مقام معظم رهبری درصفحه سوم آن به چاپ رسانده که زمینه اختلاف ودامن زدن به تفرقه بین مسلمانان اهل تسنن وتشیع فراهم می نماید  .
 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 37637/12/د-3/8/88 
تذکر به وزیرمحترم بهداشت وضعیت اورژانسها وداروخانه ها 3/8/88
02 آذر 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به وزیرمحترم بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی     درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان اورژانس بیمارستانهاوجلوگیری ازسرگردانی بیماران خاص درداروخانه ها برای تامین دارو  تذکردادند .
مخاطب : وزیرمحترم بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی  
  
 خلاصه : رسیدگی به وضعیت نابسامان اورژانس بیمارستانهاوجلوگیری ازسرگردانی بیماران خاص درداروخانه ها برای تامین دارو
شرح موضوع : شب سه شنبه مورخ 28/7/88 باپخش گزارشی خبری ازاخبار 20:30 تمام بینندگان راآزرده خاطنمود حکایت ازوضعیت نابسامان اورژانسهاودراوخانه ها وبخش   داشت ccu   . واعتراضات بیماران تایید می نمود که مرتباً به مسئولین ونمایندگان مراتجعه ونارضایتی خودراازکمیابی دارو وگرانی دارو عدم پذیرش ورسیدگی به موقع بیماران اورژانسی زیرمیزی گرفتن دکترها وگرانی هزینه بیمارستان ودارووبستری اعلام داشته اند .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 37637/12/د-3/8/88 
سوال نماینده مریوان وسروآباد از وزرای محترم بازرگانی وجهاد کشاورزی
02 آذر 1388
Imageاقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد وامین شعبانی نماینده سنندج دیواندره وکامیاران درمجلس شورای اسلامی ازوزرای  محترم جهادکشاورزی وبازرگانی درخصوص قیمت فراورده ههای گوشت ولبنیات ازجمله شیر   سوال نمودند .
مخاطب : وزرای محترم جهاد کشاورزی وبازرگانی آقایان خلیلیان وغضنفری  
خلاصه :  چرافراوردههای گوشت ولبنیات ازجمله شیربانازلترین قیمت ازکشاورزان وروستائیان  خریداری می شود .  
تذکربه رئیس جمهور درخصوص به کارگیری نیروهای شرکتی جهت تدریس درآموزش وپرورش
03 آبان 1388
تذکر نماینده مریوان وسروآباد به آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران   اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران   درخصوص دستورجلوکیری ازبکارگیری نیروهای شرکتی جهت تدریس درآموزش وپرورش   تذکردادند
مخاطب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  
 خلاصه : دستورجلوکیری ازبکارگیری نیروهای شرکتی جهت تدریس درآموزش وپرورش  
 
شرح موضوع : اخیراً نیروهای تحت عنوان شرکتی جهت آموزش علم ، دانش آموزان بدون هیچ گونه آموزشی به کارگیری می شوند که باعث کاهش یادگیری قطعاً خواهد شد خواهشمنداست دستورفرمایید ازادامه این روش جلوگیری شود  .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 36427/12/د—28/7/87
تذکربه وزیربازرگانی درخصوص کمبودسرانه آردروستائیان
03 آبان 1388
 اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به آقای دکتر غضنفری وزیر محترم بازرگانی درخصوص کمبود سرانه آرد روستائیان استان کردستان    تذکردادند
مخاطب آقای دکتر غضنفری وزیر محترم بازرگانی
خلاصه : کمبود سرانه آرد روستائیان استان کردستان   
 
شرح موضوع : متاسفانه کمبود سرانه آردروستائیان عزیز استان کردستان باعث ایجادمشکلاتی ردرروستاههای استان کردستان گردیده است اذاافزایش سرانه آرد واصلاح آمارجمعیتی ضروری است .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 35642/12/د—25/7/87 
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 بعد > آخر >>

نتایج 31 - 40 از 58