تصاویر

آمار بازدید سایت

بازدید امروز :1
بازدید ديروز :228
بازدید ماه :5395
کل بازدیدها :407049

تذکربه وزیرراه وترابری درخصوص تسریع درتکمیل نمودن اتوبان ساوه همدان
03 آبان 1388
تذکر نماینده مریوان وسروآباد به آقای دکتر بهبانی وزیر محترم راه وترابری  اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی ودکتر حمیدرضاحاجی بابایی نماینده همدان  به آقای دکتر بهبانی وزیر محترم راه وترابری  درخصوص تسریع درتکمیل 90 کیلومترباقیمانده دوبانده کردن جاده ساوه همدان     تذکردادند .
مخاطب آقای دکتر بهبانی وزیر محترم راه وترابری  .
خلاصه : تسریع درتکمیل 90 کیلومترباقیمانده دوبانده کردن جاده ساوه همدان
شرح موضوع : نظربه بارترافیکی شدید مسیرفوق الذکر که مرکزتهران رابه ایستانهای همدان کرمانشاه کردستان وایلام متصل می نماید واز205 کیلومتر مسیرساوه همدان فقط 90 کیلومتر آن به صورت جاده دوطرفه وکم عرض موجب تصدفات زیاد وکندی شدید ترافیک شده است  .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 35569/12/د—25/7/87 
تذکربه وزیرنفت درخصوص جلوگیری ازتوزیع وپخش بنزین باکیفیت پایین
03 آبان 1388
تذکر نماینده مریوان وسروآباد به آقای دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت   اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد وفخرالدین حیدری نماینده سقزوبانه درمجلس شورای اسلامی به آقای دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت     درخصوص جلوگیری ازتوزیع وپخش بنزین باکیفیت پایین وناخالصی بالا که موجب سوختن پمپ سوخت خودروها شده وبرخورد قانونی باعاملین پخش دراستان کردستان      تذکردادند .
مخاطب آقای دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت  
خلاصه : جلوگیری ازتوزیع وپخش بنزین باکیفیت پایین وناخالصی بالا که موجب سوختن پمپ سوخت خودروها شده وبرخورد قانونی باعاملین پخش دراستان کردستان      
شرح موضوع : طی ماههای خرداد وتیر به طورمتوسط هرروز 60دستگاه پمپ بنزین خودروهابه علت توزیع وپخش بنزین ناخالص دراستلان کردستان سوخته وموجب وارد آمدن خسارات ونگرانی رانندگان ومالکان خودروها گردیده است درضمن آزمایشگاه سازمان استاندارد فشاربخار.1./ تا8/. بالاترازحداستاندارد باناخالصی بالا درنمونه های آزمایش شده راتایی نموده است .لذاشایسته است باعاملین توزیع وپخش بنزین ناخالص برخورد قانونی گردد   .
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 36426/12/د—28/7/87
تذکربه رئیس جمهور درخصوص کاهش سهمیه بازنشستگی فرهنگیان کردستان درسال 88
21 مهر 1388
محمدی نماینده مریوان وسروآباد وحیدری نماینده سقز وبانه درمجلس شورای اسلامی به جناب آقای احمدی نژادرئیس جمهورمحترم    درخصوص تعدیل سهمیه بازنشستگی آموزش وپرورش کردستان از 960نفر به 800نفر   تذکردادند
مخاطب : جناب آقای احمدی نژادرئیس جمهورمحترم   
 
خلاصه : عدیل سهمیه بازنشستگی آموزش وپرورش کردستان از 960نفر به 800نفر
شرح موضوع : متاسفانه اخیراًآموزش وپرورش تعداد 160نفر ازکسانی که کلیه امورات اداری بازنشستگی آنهاانجام شده واغلب حکم بازنشستگی رادریافت نموده اند درشهرستانهای مریوان وبانه لغو حکم نموده اند ومجدداً دعوت به کارشده اند که باعث نگرانی شدید فرهنگیان عزیزاین خطه ازمیهن اسلامی گردیده که شایسته است دراسرع وقت نسبت به اجرای احکام به همان تعداد 960 نفر دراستان کردستان اقدام گردد  . 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 34090/12/د—18/7/88
تذکربه وزیرفرهنگ وارشاد درخصوص برخوردباعوامل چاپ مطالب توهین آمیز به مردم اورامانات
21 مهر 1388
محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به جناب آقای دکترحسینی وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی    درخصوص برخوردقانونی بامسببین تجدیدچاپ کتب قدیمی حدیقه ناصریه وتاریخ هورامان وتاریخ الاکراد که نسبت به مردم کرد ومخصوصاًمردم اورامان ومریوان وکوماسی توهین شده است   تذکردادند
مخاطب : جناب آقای دکترحسینی وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی   
 
خلاصه : برخوردقانونی بامسببین تجدیدچاپ کتب قدیمی حدیقه ناصریه وتاریخ هورامان وتاریخ الاکراد که نسبت به مردم کرد ومخصوصاًمردم اورامان ومریوان وکوماسی توهین شده است   .
شرح موضوع : کتابهای قدیمی حدیقه ناصری وتحفه ناصری درتاریخ وجغرافیای کردستان تالیف وعلی اکبروقایع نگارنویسنده متملق دربارقاجاروپهلوی وکتاب تاریخ هورامان گردآوری مظفربهمن سلطانی وکتاب تاریخ الاکراد تالیف مستوره اردلان ونویسندگانی دیگرچون حشمت الله طبیبی محمدرئوف توکلی ناصرکریمیان سردشتی ومدیرچاپ ونشراحسان وانتشارات توکلی که به چاپ مجددکتب مذکوردرسالهای 84تا86 اقدام نموده اند موموجب تفرقه وتوهین واهانت به ملت کردمخصوصاًمردم مناطق اورامان مریوان وکوماسی بانه سقزوجاف وروانسروتیله کوشده اند بایستی ازطریق وزارت فرهنگ وارشاداسلامی موردبازخواست وکتب فوق درکتابفروشی هاجمع آوری شوند .   .
 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 33651/12/د—15/7/88
تذکربه وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات درخصوص اختلال درشبکه تلفن همراه استان کردستان
21 مهر 1388
محمدی نماینده مریوان وسروآباد وشعبانی نماینده سنندج کامیاران ودیواندره درمجلس شورای اسلامی به جناب آقای تقی پور وزیرمحترم ارتباطات وفناوری اطلاعات   درخصوص بررسی وپیگیری علت اختلال واشکال دربرقراری خطوطوارتباط موبایل وتلفنهای ثابت طی یک ماه گذشته که موجب خسارات مالی وتنش روحی وروانی بین مردم جامعه شده است    تذکردادند
مخاطب : جناب آقای تقی پور وزیرمحترم ارتباطات وفناوری اطلاعات
خلاصه : بررسی وپیگیری علت اختلال واشکال دربرقراری خطوطوارتباط موبایل وتلفنهای ثابت طی یک ماه گذشته که موجب خسارات مالی وتنش روحی وروانی بین مردم جامعه شده است    شرح موضوع : طی یک ماه گذشته اشکالات فنی واختلالات دربرقراری ارتباط خطوط موبایل وتلفنهای ثابت درسراسرکشوربه خصوص منطقه غرب شده که موجب واردآمدن خساراتهای مالی وتنشهای روحی وروانی بین مردم جامعه شده است لذابررسی علت بی توجهی مسئولان به حل به موقع ورفع نقایص فنی وبرخورد قاطع باآنان ضروری است  .  ت
اییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
: 32522/12/د—11/7/88 
تذکربه وزیرراه وترابری درخصوص جاده روستاهای انجمنه وهزارخانی درشهرستان سروآباد
21 مهر 1388
محمدی نماینده مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی به جناب آقای دکتربهبهانی وزیرومحترم راه وترابری  درخصوص تامین اعتبار پروِه آسفالت وبهسازی راه روستایی انجمنه وهزارخانی ازتوابع شهرستان سروآباد واجرای مصوبه سفردوم هیات دولت مبنی برمطالعه واحداث فرودگاه گردشگری مریوان  تذکردادند
مخاطب : جناب آقای دکتربهبهانی وزیرومحترم راه وترابری 

 
خلاصه : تامین اعتبار پروِه آسفالت وبهسازی راه روستایی انجمنه وهزارخانی ازتوابع شهرستان سروآباد واجرای مصوبه سفردوم هیات دولت مبنی برمطالعه واحداث فرودگاه گردشگری مریوان 

شرح موضوع : پروژه بهسازی وآسفالت راه روستاهای انجمنه وهزارخانی ازتوابع شهرستان سروآباد مطالعه آن انجام وبیش از7سال گذشته تاکنون مسئولان وعده بهسازی وآسفالت آن راداده اند اکنون درسال جاری 120 میلیون ازمنابع ملی استانی برای اجرای ان منظوراماکافی نیست لذاافزایش اعتبارآن ضروری است درسفردوم هیات دولت مطالعه واحداث فرودگاه گردشگری مریوان تصویب اماباگذشت 6ماه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است . 

تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
: 33648/12/د—15/7/88 
تذکربه رئیس جمهورمحترم درخصوص پرداخت پادش مناطق محروم کارمندان استان کردستان
21 مهر 1388
محمدی نماینده مریوان وسروآباد وحیدری نماینده سقز وبانه درمجلس شورای اسلامی به جناب آقای احمدی نژادرئیس جمهورمحترم    درخصوص عدم پرداخت حق مناطق محروم درشهرهای استان کردستان باتوجه به محروم بودن وعدم برخورداری   تذکردادند
مخاطب : جناب آقای احمدی نژادرئیس جمهورمحترم    
خلاصه : عدم پرداخت حق مناطق محروم درشهرهای استان کردستان باتوجه به محروم بودن وعدم برخورداری  
 
شرح موضوع : متاسفانه پاداش مناطق محروم درشهرستانهای سقز وبانه ومریوان وسروآباد پرداخت نشده است   . 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 34106/12/د—18/7/88 
تذکربه وزیرفرهنگ وارشاداسلامی درخصوص جلوگیری ازمدیریت غیربومی کاروانهای حج کردستان
21 مهر 1388
محمدی نماینده مریوان وسروآباد وحیدری نماینده سقزوبانه درمجلس شورای اسلامی به جناب آقای دکتر حسینی وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی   درخصوص جلوگیری ازمدیریت کاروانهای غیربومی بامدرک زیردیپلم دراستان کردستان  تذکردادند
مخاطب : جناب آقای دکتر حسینی وزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی  
خلاصه : جلوگیری ازمدیریت کاروانهای غیربومی بامدرک زیردیپلم دراستان کردستان  
شرح موضوع : متاسفانه رئیس حج واوقاف کردستان بااعمال سلیقه درمدیریت مدیران بومی شهرستانی باعث ایجاد یاس ونامیدی ودل نگرانی زائران ومدیران بومی گردیده است  . 
تاییدیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی : 34103/12/د—18/7/88 
تذکربه وزرای فرهنگ وارشاداسلامی وراه وترابری 12/7/88
12 مهر 1388
Imageبه گزارش خبرنگار خانه ملت، تذكرات كتبی نمایندگان به رئیس جمهور، وزرا و مسئولان اجرایی كشور كه توسط محمد دهقان درجلسه علنی روزیکشنبه مورخه دوازدهم مهر 88  قرائت شد به شرح ذیل است:
تذكر محمدی نماینده مریوان به وزیر راه و ترابری در مورد تامین اعتبار لازم طرح آسفالت و بهسازی راه روستایی این شهرستان و مطالعه احداث فرودگاه گردشگری مریوان و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برخورد قانونی با عوامل چاپ كتب قدیمی كه نسبت به مردم كرد مخصوصا مردم اورامان، مریوان توهیناتی صورت گرفته است
تذکر به رئیس جمهور
08 ارديبهشت 1388
اقبال محمدی نماینده مریوان وسروآباد به رییس جمهور در خصوص دستور ارتقای روستاهای برده رشه ، كانی دینارو هجرت شهرستان مریوان و اورامان شهرستان سروآباد به شهر و همچنین دستور به موقع ابلاغ آیین نامه اجرایی و صدور حكم برای كارمندان دولت براساس لایحه مدیریت خدمات كشوری تذکر داد.
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 بعد > آخر >>

نتایج 41 - 50 از 58