تصاویر

آمار بازدید سایت

بازدید امروز :18
بازدید ديروز :228
بازدید ماه :5412
کل بازدیدها :407066

زندگی نامه و سوابق اجرایی چاپ

نام : اقبال محمدي 
نام پدر:  محمد عزيز
متولد: 1342
محل تولد: روستاي ترخان آباد
محل صدور : مريوان

-  شرح حال زندگي

 من ئه و نوینه ره م ئامانجم قیبله گه شه     با سام دار بی و دررک بی ریگه ی راستم

  مادام هیزی زوربه ی گه لم له پشته          دررک گوله و ترس ئارامه بو خواستم

دوران ابتدايي در مدرسه مجتهدي سروآباد بالا و دوران متوسطه را در مدرسه راهنمايي سروآباد پايين گذرانده ام. در تابستان ها آنقدر مرا به كار سخت كشاورزي مشغول مي كردند كه ايام تعطيلات در آرزوي فرا رسيدن ماه مهر و گشايش مدرسه بودم.چهار سال دوران دبيرستان را دردبيرستان طالقاني مريوان  گذراندم. علي رغم آمادگي كامل در سال 1361 بعلت جو سياسي ثبت نام كنكور بعمل نيامد بعداز سربازي با علاقه فراوان در كنكور سراسري شركت و ليسانس را در رشته مرتع وآبخيز از دانشگاه تهران و فوق ليسانس را در گرايش آبخيزداري از دانشگاه تربيت مدرس تا سال1373 اخذ نمودم. همزمان با تحصيل در بخش هاي مختلف اجرايي مشغول بكار بوده ام و از سال 1374 بعنوان عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مشغول فعاليت هاي پژوهشي در زمينه آب و خاك بودم.

 - سوابق شغلي و پست هاي اجرايي
سال 1361 استخدام و از سال 1374 بعنوان عضو هيات علمي  و تاکنون مسئوليت هاي به شرح زير داشته ام:

1-معاون شوراي هماهنگي جهاد مريوان 61 الي66 
2  مدیریت فنی اداره مطالعات آبخيزداري جهاد کشاورزی تهران 71الي 72 
3 -مسئول  بخش تحقيقات آبخيزداري مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي كردستان 73الي 76
4 -معاون پژوهشي مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي كردستان 77الي82
5- عضو هيات علمي مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي كردستان از سال74به بعد

6- نماينده دوره هشتم مردم شريف شهرستانهاي مريوان و سرواباد در مجلس شوراي اسلامي و مسئول كميته آب كميسيون كشاورزيري،آب و منابع طبيعي(91-87)

7- عضو کارگروه تنقیح قوانین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از سال 1391 تاکنون

- طرح هاي تحقيقاتي

1 بررسي رابطه بهمن با فرسايش خاك 74-73 حوزه سيروان پايان نامه
2 تهيه شناسنامه حوزه هاي آبخيز كردستان 78-73 كردستان
3 كاليبراسيون مدل پسياك 78-74 حوزه گاوشان
4 تاثير پخش سيلاب بر خصوصيات خاك 80-75 ميهم قروه
5 بررسي نقش كتيرا گيري در تخريب منابع ... 79-78 كردستان
6 بر رسي وضعيت كارگاههاي رنگرزي كردستان 80-79 كردستان
7 بررسي توسعه منابع مالي تحقيقات 79-78 كر دستان
8 طبقه بندي مورفو كليماتيك خندق ها 83-81 كردستان
9 راههاي ايجاد اشتغال از ديدگاه آبخيزداري 84-82 حوزه قشلاق
10 تهيه نقشه فرسايش خاك به روش پسياك 84=82 كردستان
11 بررسي عملكردسطوح عايق وطبيعي بر رواناب 91-86 كردستان
12 بررسي و تعيين پارامترهاي تلفات بارش 91-86 كردستان

- مقالات علمي چاپ شده در نشريات معتبر داخلي يا خارجي

1 آبخيزداري ومبارزه با فرسايش مجله جهاد 154-1372 -
2 سيستمهاي سطوح آبگير باران هفته نامه سيروان شماره 38سال1378
3 نقش اقتصاد محلي بر درآمد هورامان، كرفتو 3-1382 -
4 بررسي نقش اقليم در ايجاد فرسايش خندقي  مجله علمي - ترويجي آبخيزسال 1386

- سوابق شركت در كنگره‌ها، سمينارها و مجامع علمي بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي و استاني 

1 س.جايگاه سيل در توسعه 1373 اهواز
2 س.هيدرولوژي برف ويخ 1373 اروميه * برف و بهمن از ديدگاه آبخيزداري -
3 مهندسي زمين شناسي 1378 تهران * وقوع بهمن و راههاي كنترل آن -
4 آبخيزداري(ايران و فرانسه) 1374 تهران - -
5 س.كار بري اراضي 1373 تهران - -
6 هفتمين كنگره علم خاك 1376 كرج - -
7 ه.بيابان و بيابان زدائئ 1376 كرمان - -
8 ه.سيستمها ي سطوح آبگير 1378 تهران * معرفي سيستمهاي آبگير كردستان خالديان
9 س.مهندسي زمين شناسي 1378 تهران * پهنه بندي لغزش در حوزه بان گودرزي
10 دومين همايش فرسايش 1379 خرم آباد * بررسي عوامل لغزش -
11 اولين سمينار لغزش 1375 سنندج * بررسي حركات توده اي زمين -
12 ه.فرسايش و توسعه پايدار 1380 اراك * نقش كتيرا گيري در تخريب منابع.. -
14 دومين همايش آبخوان 1379 تهران * بررسي اثرا پخش سيلاب ميهم -
15 س.آبخيزداري قهرد(تلوار) 1379 سنندج * راههاي كنترل گالي -
16 سومين همايش آبخوانداري 1382 تهران * اثر پخش سيلاب در تحول خاك -
17 گردهمايي مورفوكليماتيك خندقها 1383 تهران -
18 هفته پژوهش 1383 سنندج * مورفوكليماتيك خندقهاي كردستان قادري
19 سومين همايش فرسايش 1384 تهران * نقش عمليات كتيراگيري در كنترل هرزآب
20 سومين همايش فرسايش 1384 تهران * تاثيرپخش سيلاب برخصوصيات فيزيكي خاك
21 آبخيزداري و مديريت منابع آب 1384 كرمان * طبقه بندي مورفوكليماتيك خندق ها
22 هفته پژوهش 1386 سنندج * عوامل ايجاد فرسايش خندقي
23 سومين كنفرانس آبخيزداري 1386 كرمان * نقشه فرسايش خاك كردستان
24 چهارمين كنفرانس آبخيزداري 1386 تهران * راههاي ايجاد اشتغال
25 چهارمين كنفرانس آبخيزداري 1386 تهران * ضرورت مديريت حوزه زريوار

-سوابق شركت در دوره‌هاي آموزشي، پژوهشي بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي و استاني 

1 مباني كامپيوتر 1372 يك ماه تهران
2 اينترنت 1379 مدت 15روز همدان
3 ويندوز 1378 مدت7روز سنندج
4 لفزش زمين 1376 بمدت 15روز سمنان
5 زمين لرزه 1378مدت 3روز سنندج +
6 دستگاههاي هيدرومتري 1379مدت 2روز خرم آباد
7 زبان انگليسي 1378-1380مدت 4 ترم سنندج
8 عمليات منابع طبيعي تابستا ن69 مدت 3 ماه سنندج
9 هاروارد گرافيك 76  مدت1هفته سنندج

10-بهره وري سيلاب 78 مدت 3 روز تهران
11 نرم افزار آماري SAS 84 8روز اروميه

-سوابق حضور در كميته ها ، كميسيون ها ، شوراها و ... :

1 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عضو مدت1 سال 2008100083 20 /1/82 رئيس سارمان كشور
2 مجمع متخصصين ايران عضو 1مدت سال 3-1714921631949 16/10/82 دبير كل مجمع
3 مسئول برنامه سوم بخش آبخيزداري منطقه 3 مدت 1 سال 5007رزش 11/7/77 معاون وزير ( امانپور )
4 عضو گروه تطبيق در زمينه منابع طبيعي مركز آموزش عضو مدت 15 ماه 2397/62 28/9/77 رئيس مركز آموزش
5 رابط اعضاي هيات علمي نماينده مدت 1 سال 626/61 20/2/78 رئيس مركز تحقيقات
6 عضو كميته برنامه ريزي آبخيزداري استان كردستان مدت 22 ماه 5760/61 3/5/77 رئيس مركز تحقيقات
7- عضوكميته آب و خاك استان كردستان مدت 4 سال 31433/23 8/11/73 استانداري
8- عضوكميته كارشناسي شوراي هماهنگي ترويج مدت 3 سال 2010 19/6/80 رئيس مركز تحقيقات
9 -مسئول دفتر فني و مهندسي مديريت آبخيزداري تهران مدت 2 سال 748/8 12/4/72 مدير آبخيزداري ( چنانه )
10 كميته توليد برنامه هاي راديو ئي عضو 3 سال 6293/22/9 19/6/80 مديريت ترويج سازمان
11 عضو گروه ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي مدت 3 سال 2/2027/4 ت ح 11/7/80 رئيس مركز ت .حفاظت خاك
12 مسئول گروه تحقيقات آبخيزداري مدت 2 سال 6040/6 25/5/77

13-مسئول كميته تخصصي حفاظت خاك و آبخيزداري شوراي پژوهشي مدت2 سال 16/4/79 مسئول كميته حفاظت خاك
14- عضو كميته ارزشيابي مركز تحقيقات بمدت 1 سال 14/5/83 3902/227
15 گروه كارشناسي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهاد ها عضو 1 سال 12/3/84 6931/11/1 رئيس سازمان جهاد كشاورزي
16 عضو كميته تخصصي منابع طبيعي و محيط زيست مدت 1 سال 25/1/86 86/59

 - سوابق تدريس در دانشگاه :

1 آبخيزداري 3 واحد دانشگاه كردستان 4ترم(1381-1378)
2 مرتعداري 3 واحد 2مركز آموزش يك ترم 1379
3 سازه هاي آبخيزداري 2 واحد مر كز آموزش 1380
4 اكولوژي مرتع 2 واحد مر كز آموزش 1379

-ساير خدمات متفرقه ( مطالعات عضو كميته ها - نظارت ) 
1 ناظر مطالعات آبخيزداري گاوشان 1373 سنندج مديريت آبخيزداري استان كردستان
2 ناظر مطالعات آبخيزداري دماوند 1372 تهران مديريت آبخيزداري تهران
3 مطالعه فرسايش ورسوب 1379، چناره مريوان اداره كل منابع طبيعي كردستان
4 تلفيق مطالعات حوزه قزلچه سو 1373 مريوان مديريت آبخيزداري استان كردستان
5 تلفيق مطالعات آبخيزداري بانه و بويين 1373 بانه مديريت آبخيزداري استان كردستان
6 مطالعه ژئو مورفولوژي حوزه يول كشتي 1378 ديواندره مديريت آبخيزداري استان كردستان
7 مطالعه ژئو مورفولوژي حسن آباد ياسو كند 1378 بيجار مديريت آبخيزداري استان كردستان
8 مشاور 6 فقره پايان نامه كارشناسي ارشد  

-  تشويق ها و تقدیرها:

1 پژوهشگر نمونه 79 استاندار كردستان 79
2 مدرس نمونه رئيس مركز آموزش 78
3 سخنراني علمي در سمينار هيدرولوژي برف و يخ امور آب اروميه 73
4 سخنرانيعلمي در سمينار مهندسي زمين شناسي  توسط رئيس سازمان زمين شناسي كشور 78
5 هيئت پانل وسخنران سمينارآبخيزداري  توسط رياست سازمان جهاد سازندگي (سابق) كردستان 79
6 پژوهشگر نمونه سال84  توسط استاندار+ رئيس دانشگاه كردستان 84